VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

https://viamore.it/

(dále jen VOP)

  1. Základní ustanovení

1.1.     VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele Regainvest spol. s r. o. , upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále jen Zákazník) při prodeji zboží a přijímání plateb od zákazníka.

1.2.     Provozovatelem a majitelem webového portálu https://viamore.it/ je společnost Regainvest spol. s r.o. Sídlo společnosti : Na Pískách 944/130, 160 00 Praha 6 IČO: 44797168 DIČ: CZ44797168, předmětem podnikání je poskytování obchodních služeb.

  1. Definice pojmů

2.1.     Portál https://viamore.it/  je webové rozhraní, určené k prodeji a nákupu kabelek, dámských a pánských bot. Je provozován společností Regainvest spol. s r. o.  (dále jen jako Provozovatel).

2.2.     Zákazníkem se rozumí koncový zákazník, který uskutečnil objednávku na nákup prostřednictvím portálu https://viamore.it/

  1. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2.     Potvrzením a odesláním objednávky Zákazník souhlasí s podmínkami Poskytovatele, uvedenými u nabídky na portále https://viamore.it/, jež se vztahuje na konkrétní objednávku.

3.3.     Provozovatel zašle zboží dle zákazníkovy objednávky  prostřednictvím Zásilkovny  na adresu zákazníka, kterou uvedl v objednávkovém formuláři po zaplacení na bankovní účet Provozovatele, číslo účtu: č. účtu: 300517183/0300  (ČSOB)  s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky nebo po úhradě platební kartou pomocí platební brány, či prostřednictvím služby PayPal, dle vlastního výběru v pokladně. Je možná i dobírka prostřednictvím Zásilkovny.

3.6.     Daňový doklad za prodej zboží přes portál  https://viamore.it/ vystavuje zákazníkovi Poskytovatel.

  1. Užívání webového rozhraní https://viamore.it/

7.1.     Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portálu https://viamore.it/ a za případné vniklé škody nese plnou odpovědnost.

7.2.     Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Zákazníka na webové rozhraní https://viamore.it/ za podmínek, že Zákazník jakkoliv narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání webového rozhraní https://viamore.it/.

7.3.     Zákazník bere na vědomí, že odeslání objednávky je závazné.

7.4.     Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užívání webového rozhraní https://viamore.it/ a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

7.5.     Zákazník je povinen dodržovat právní předpisy a bude užívat webové rozhraní  https://viamore.it/ v souladu s VOP.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1.     Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejnit na svých webových stránkách https://viamore.it/. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

8.2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 2. 2021

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text