VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY https://viamore.it/

(dále jen VOP)

  1. Základní ustanovení

1.1.     VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele Regainvest spol. s r. o. , upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále jen Zákazník) při prodeji zboží a přijímání plateb od zákazníka.

1.2.     Provozovatelem a majitelem webového portálu https://viamore.it/ je společnost Regainvest spol. s r.o. Sídlo společnosti : Na Pískách 944/130, 160 00 Praha 6 IČO: 44797168 DIČ: CZ44797168, předmětem podnikání je poskytování obchodních služeb.

  1. Definice pojmů

2.1.     Portál https://viamore.it/  je webové rozhraní, určené k prodeji a nákupu kabelek, dámských a pánských bot. Je provozován společností Regainvest spol. s r. o.  (dále jen jako Provozovatel).

2.2.     Zákazníkem se rozumí koncový zákazník, který uskutečnil objednávku na nákup prostřednictvím portálu https://viamore.it/

  1. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2.     Potvrzením a odesláním objednávky Zákazník souhlasí s podmínkami Poskytovatele, uvedenými u nabídky na portále https://viamore.it/, jež se vztahuje na konkrétní objednávku.

3.3.     Provozovatel zašle zboží dle zákazníkovy objednávky  prostřednictvím Zásilkovny  na adresu zákazníka, kterou uvedl v objednávkovém formuláři po zaplacení na bankovní účet Provozovatele, číslo účtu: č. účtu: 300517183/0300  (ČSOB)  s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky nebo po úhradě platební kartou pomocí platební brány, či prostřednictvím služby PayPal, dle vlastního výběru v pokladně. Je možná i dobírka prostřednictvím Zásilkovny.

3.6.     Daňový doklad za prodej zboží přes portál  https://viamore.it/ vystavuje zákazníkovi Poskytovatel.

4. Užívání webového rozhraní https://viamore.it/

4.1.     Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portálu https://viamore.it/ a za případné vniklé škody nese plnou odpovědnost.

4.2.     Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Zákazníka na webové rozhraní https://viamore.it/ za podmínek, že Zákazník jakkoliv narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání webového rozhraní https://viamore.it/.

4.3.     Zákazník bere na vědomí, že odeslání objednávky je závazné.

4.4.     Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užívání webového rozhraní https://viamore.it/ a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

4.5.     Zákazník je povinen dodržovat právní předpisy a bude užívat webové rozhraní  https://viamore.it/ v souladu s VOP.

5. Závěrečná ustanovení

5.1.     Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejnit na svých webových stránkách https://viamore.it/. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

5.2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 2. 2021